HERNÍ PLÁN SOUTĚŽE

Šťastné losy na Skrz.cz

(dále jen „Herní plán“)

Svou účastí v soutěži dává soutěžící s níže uvedeným Herním plánem souhlas a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1 Herní plán

1.1 Tento Herní plán vydává provozovatel soutěže Šťastné losy na Skrz.cz, která probíhá na serveru Skrz.cz (dále jen „Soutěž“), kterým je společnost Skrz.cz s.r.o., IČO: 24788015, se sídlem Praha 2, Americká 525/23, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174267, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Herní plán a Všeobecné soutěžní podmínky soutěží pořádaných společností Skrz.cz s.r.o., které se vztahují k Soutěži, budou vždy soutěžícím (dále jen „ Účastník“) přístupné prostřednictvím internetu na serveru Skrz.cz a Účastník s nimi svou účastí v Soutěži vyslovuje souhlas.

1.3 Soutěž začíná 30. 10. 2019 ve 12:00 hod a potrvá nejdéle do 18. 12. 2019 do 11:59 hod. Jakmile se ale výhry vyčerpají, Soutěž končí, ledaže by Provozovatel okruh výher dále rozšířil.

2 Výhry

2.1 V Soutěži se hraje o

- 1 poukaz v hodnotě 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých) na nákup zájezdu z vybrané nabídky společnosti iSTEP CE s.r.o., IČO 24315729, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600 na internetových stránkách www.travelportal.cz/skrz (poukaz je nutné uplatnit do 31. 3. 2020 a lze ho uplatnit na zájezd s odletem nejpozději do 30. 9. 2020) (dále jen „Hlavní výhra“),

- 18 poukazů na wellness pobyt pro dvě osoby v České republice v minimální hodnotě 3.000 Kč za poukaz, jejichž přesné podmínky budou uvedeny vždy nejpozději na začátku každého soutěžního kola pro dané soutěžní kolo na internetových stránkách www.skrz.cz/stastnelosy (dále jen „Týdenní výhra”) a

- 500 poukazů na vstup do aquaparku společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., IČO 27642127, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 11000 (Aquapalace Praha, platnost poukazu je 6 měsíců od data vystavení) (dále jen „Denní výhra”).

2.2 Okruh výher může být Provozovatelem kdykoli jednostranně změněn bez předchozího upozornění pro Účastníky, zejména může být libovolným způsobem rozšířen či zúžen o další nákupní poukazy.

3 Typ hry

3.1 Jedná se o hru, ve které každý může ovlivnit, o jakou výhru chce hrát a svým výkonem hru ovlivnit. Stačí pozorně sledovat svůj e-mail a nejaktuálnější dění na stránkách www.skrz.cz.

3.2 Účast ve hře je zcela zdarma.

4 Podmínky výhry

4.1 Každý den v průběhu trvání soutěže odešle Provozovatel Účastníkovi e-mail s odkazem na „stírací los“ platný pouze pro ten konkrétní den, kdy byl e-mail odeslán.

4.2 Vyhrává ten Účastník, který se umístí svým načtením stíracího losu na stanoveném pořadí a případně správně odpoví na položenou obecnou otázku.

4.3 Pokud se Účastník umístí na stanoveném pořadí, získává buď Denní výhru, nebo jeden dílek skládačky PUZZLE obrázku obrázku dovolené u moře, který ještě nezískal.

4.4 Účastník bude ihned po setření stíracího losu informován o pořadí, v jakém „setřel stírací los“ a zda vyhrál či nikoliv. V soutěži pak může pokračovat následující den.

4.5 Jakmile Účastník sestaví z 8 dílků kompletní PUZZLE, bude mu položena soutěžní otázka určená pro dané soutěžní kolo. Odpovědět na soutěžní otázku v daném soutěžním kole je možné pouze jedenkrát. Ve všech dalších soutěžních kolech může účastník odpovědět na otázku určenou pro dané soutěžní kolo a tím se zapojit do další hry od Týdenní výhru nebo Hlavní výhru (v posledním soutěžním kole).

4.6 První kolo Soutěže pro odpovědi Účastníků končí 13. 11. 2019 ve 12:00.
Druhé kolo Soutěže končí 20. 11. 2019 ve 12:00.
Třetí kolo Soutěže končí 27. 11. 2019 ve 12:00.
Čtvrté kolo Soutěže končí 4. 12. 2019 ve 12:00.
Páté kolo Soutěže končí 11. 12. 2019 ve 12:00.
Šesté kolo Soutěže končí 18. 12. 2019 ve 12:00.

Vždy po skončení prvního až šestého soutěžního kola proběhne nejpozději do 16:00 hod téhož dne na www.skrz.cz/stastnelosy zveřejnění správné odpovědi na soutěžní otázku v rámci daného kola Soutěže s uvedením jmen výherců Týdenních a Denních výher v daném kole, resp. Hlavní, Týdenních a Denních výher v šestém soutěžním kole.

4.7 Týdenní výhru v prvním až šestém kole získají tři Účastníci a Hlavní výhru v šestém kole jeden Účastník, kteří v co nejkratším čase po „setření stíracího losu“ správně odpoví na položenou otázku. Pokud nebude žádná odpověď všech Účastníků správná, vyhrávají v rámci daného kola tři (resp. čtyři v šestém kole), kteří budou nejblíže správně odpovědi (v šestém kole nejpřesnější a nejrychlejší tip vyhrává Hlavní výhru, další tři potom Týdenní výhru). V případě více shodných odpovědí dle předchozí věty vyhrává ten, kdo správně odpověděl jako první.

Na jednoho Účastníka připadá pouze jedna Hlavní výhra za celou Soutěž.

4.8 Denní výhru získává prvních 500 Účastníků, kteří „setřou stírací los“ ve stanoveném pořadí, o kterém jsou průběžně informováni.

Denní výhru může tentýž Účastník vyhrát za celou dobu soutěže vícekrát, maximálně však 1x za den.

5 Závěrem

5.1 O pořadí odpovědí rozhoduje čas evidovaný prostřednictvím serveru skrz.cz samotným Provozovatelem.

5.2 V případě jakýchkoliv rozporů či jiných pochybností rozhoduje s konečnou platností výhradně Provozovatel.

5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit bez udání důvodů či jakékoliv náhrady, přerušit nebo zrušit Soutěž, jakož i nahradit kteroukoliv z cen.

5.4 Účastníci jsou povinni dodržovat Herní plán, Všeobecné soutěžní podmínky soutěží pořádaných společností Skrz.cz s.r.o. jakož i pokyny Provozovatele.

5.5 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění Herního plánu. Změny Herního plánu nabývají účinnosti ke dni, který Provozovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Účastníkovi změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Účastníka se považuje pokračování v účasti Soutěži. Pokud Účastník se změnami Herního plánu nesouhlasí, je povinen se zdržet účasti Soutěži.

5.6 Herní plán nabývá účinnosti dne 30. října 2019

Můžeme si uložit mezi Vaše města?

Ano   Ne

Město bylo uloženo

Pokračovat