Všeobecné soutěžní podmínky

soutěží pořádaných společností Skrz.cz s.r.o. na serveru skrz.cz

(dále jen „Podmínky“)

Svou účastí v soutěži dává soutěžící s níže uvedenými podmínkami souhlas a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Předmětem těchto Podmínek je stanovení závazných pravidel pro provozování soutěží Provozovatelem na serveru Skrz.cz a stanovení závazných pravidel pro účast soutěžících v těchto soutěží (dále jen „Účastník“).

1.2 Provozovatelem soutěží na serveru Skrz.cz je společnost Skrz.cz s.r.o., IČO: 24788015, se sídlem Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174267, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Provozovatel“).

1.3 Vztahy Provozovatele s Účastníky soutěže se řídí těmito Podmínkami, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky konkrétní soutěže (dále jen „ Herní plán“) umístěné na webovém serveru Skrz.cz.

2 ÚČAST V SOUTĚŽI

2.1 Účastníkem soutěže organizované Provozovatelem, se stává každý, kdo se stanoveným způsobem zúčastní konkrétní soutěže a akceptuje její podmínky, jakož i tyto Podmínky. Podmínky konkrétní soutěže stanoví pravidla účasti v konkrétní soutěži a pravidla pro určení jednotlivých výher a výherců.

2.2 Vstupem do soutěže se všichni Účastníci zavazují dodržovat tyto Podmínky jakož i Herní plán.

2.3 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let anebo osoba starší 15 let, s jejíž účastí v soutěži souhlasí zákonný zástupce a za kterou po celou dobu trvání soutěže zodpovídá tento zákonný zástupce. Účastník musí mít trvalý pobyt v ČR.

2.4 Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či jiném obdobném vztahu k Provozovateli a osoby mající přístup po dobu soutěže do nástrojů Google Analytics webových stránek nebo interních databázových systémů Provozovatele. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 22 a § 771 až 774 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a jejich osoby blízké. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže IP adresy ze zahraničí.

3 Herní plán

3.1 Herní plán upravuje individuálně podmínky pro výhry v každé jednotlivé soutěži a může být Provozovatelem kdykoli jednostranně změněn bez předchozího upozornění pro Účastníky, zejména může být libovolným způsobem rozšířen či zúžen okruh výher.

3.2 Herní plán bude vždy Účastníkům přístupný prostřednictvím internetu na serveru Skrz.cz.

4 OSOBNOSTNÍ PRÁVA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Svojí účastí v soutěži Účastník vyslovuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, případné bydliště, e-mailová adresa, telefon, IP adresa) a dalších „neosobních údajů“, které Provozovateli soutěže sdělí, a to (i) se zpracováním za účelem vyhodnocování výsledků soutěže a za účelem zasílání obchodních sdělení nabízejících produkty, služby, aktivity či jiné akce Provozovatele soutěže a jeho obchodních partnerů, a to (ii) na dobu neurčitou a dále se zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry. Osobní údaje Účastníka nebudou sděleny jinému správci osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat na adresu Provozovatele soutěže.

4.2 Veškeré údaje, které Účastník Provozovateli soutěže sdělí, budou uchovávány a zpracovávány pomocí zabezpečených počítačových databází a zabezpečených počítačových sítí a nebudou k nim mít přístup žádné nepovolané osoby.

4.3 Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci.

4.4 Pokud Účastník soutěže své výše uvedené souhlasy odvolá, ztrácí nárok na výhru.

4.5 Výše uvedenými ustanoveními, není nikterak dotčena ochrana osobních údajů uživatelů služeb poskytovaných Provozovatelem na serveru Skrz.cz získaných při registraci těchto uživatelů.

4.6 Výherce se zavazuje sdělit Provozovateli soutěže na základě výzvy údaje nezbytné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, příp. kontaktní adresu) a v případě jejich změny bezodkladně sdělit takovou informaci Provozovatelovi soutěže. Pokud výherce takové údaje Provozovatelovi soutěže nesdělí, nebo pokud je uvede nepravdivě, nebo není-li možné na základě sdělených údajů výherce kontaktovat nebo identifikovat, je Provozovatel soutěže oprávněn výherce vyloučit ze soutěže a jeho výhra propadá ve prospěch Provozovatele.

4.7 Účastník potvrzuje, že je oprávněn poskytnout příspěvek do soutěže a že jeho zveřejněním nebudou porušena žádná práva třetích osob.

4.8 Účastník dává svojí účastí v soutěži souhlas Provozovateli soutěže k užití a zveřejnění jeho soutěžního příspěvku bez ohledu na charakter tohoto příspěvku. Účastník se zavazuje, že zveřejněním soutěžního příspěvku nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob a že zveřejněním soutěžního příspěvku nebude jinak porušen právní řád České republiky. Bude-li soutěžní příspěvek autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, uděluje Účastník Provozovateli svolení k užití takových autorských děl, a to zejména k jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovaných Provozovatelem, včetně práva k poskytnutí těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

4.9 V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy Účastníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje Účastník Provozovateli svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným v předchozím odstavci a prohlašuje, že je oprávněn tak bez dalšího učinit.

4.10 Pokud se jakékoli prohlášení Účastníka v tomto článku učiněná ukáže být nepravdivým, je Provozovatel oprávněn požadovat po Účastníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Provozovatel prohlášení Účastníka za pravdivé považoval a případně použil příspěvky tak, jak je uvedeno v tomto článku.

4.11 Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít a/nebo je odstranit, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, budou ohrožovat veřejný pořádek nebo svým obsahem odporovat oprávněným zájmům Provozovatele.

4.12 Účastník jako výherce souhlasí s pořízením audiovizuálního záznamu pro doložení předání výhry (fotografie a video z předání) a pro jeho další využití a zveřejnění v rámci veřejných prezentací činnosti Provozovatele (promo soutěže, promo budoucích soutěží, informování o výhercích).

4.13 Veškerá oprávnění dle tohoto článku těchto Podmínek uděluje Účastník Provozovateli bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), neomezeně a pro území celého světa. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny, nebudou zákazníkovi vráceny.

5 OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

5.1 Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit bez udání důvodů či jakékoli náhrady, přerušit nebo zrušit soutěž, jakož i nahradit kteroukoliv z cen cenou obdobnou. Jakákoli výhra je nepřevoditelná na třetí osoby bez předchozího souhlasu Provozovatele.

5.2 Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné ani za ně nelze požadovat jinou protihodnotu anebo náhradu peněžité či jiné povahy.

5.3 Provozovatel neodpovídá za případné vady výher v soutěži ani za škody, které mohou v souvislosti s výhrou Účastníkovi či třetím osobám vzniknout.

5.4 Provozovatel nezaručuje a neodpovídá za nepřerušený přístup na server Skrz.cz, ani nezávadnost a bezpečnost internetového připojení Účastníků, technické chyby nebo programové chyby vzniklé chybným algoritmem. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Účastníkem při realizaci přístupu a užívání serveru Skrz.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na serveru Skrz.cz nebo jakékoli operace s těmito daty, škody způsobené přerušením provozu, poruchou serveru Skrz.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Účastníků. Účastník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou jeho neoprávněným zásahem do server Skrz.cz, webových stránek provozovatele či systému, který realizuje přenos dat ze serveru Skrz.cz Portálu jiným Účastníkům či třetím osobám.

5.5 Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení výherce, a to buď osobně, nebo zasláním poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadateli. Tím je splněna povinnost předání výhry výherci. Nesdělí-li výherce Provozovateli e-mailem svou poštovní adresu pro zaslání výhry ani do 7 dní od výhry, výhra propadá Provozovateli. Provozovatel může stanovit způsob a místo předání výhry sám, zejména pokud se jedná o výhry, které není vhodné zasílat poštou; nepřevezme-li si výherce výhru do 14 dnů od výzvy Pořadatele, daná výhra propadá Provozovateli.

5.6 Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. O potvrzení či prokázání identity a věku výherce je Provozovatel oprávněn výherce kdykoli požádat např. prostřednictvím telefonního hovoru či nahlédnutím do průkazu totožnosti v případě hodnotnějších výher. Bez potvrzení a prokázání identity a/nebo věku výherce není provozovatel Povinen výhru předat.

5.7 Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

5.8 Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat zvláštní pravidla konkrétní soutěže (Herní plán), tyto Podmínky i další pokyny Provozovatele, zejména pokyny pro předání výhry.

5.9 Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet, více soutěžních e-mailových adres) nebo jednání, které je v rozporu s právními předpisy. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, který sdělí nesprávné osobní údaje či údaje pro kontaktování či zasílání obchodních sdělení. Vyloučený účastník nemá právo ani nárok na žádnou výhru dle těchto Podmínek, Herního plánu a/nebo dle Všeobecných soutěžních podmínek soutěží pořádaných společností Skrz.cz s.r.o.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto Podmínky, příslušný Herní plán a vztah mezi Provozovatelem a Účastníkem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Provozovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Účastníkovi změny nabývají účinnosti pouze, pokud Účastník se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Účastníka se považuje pokračování jeho v účasti v soutěžích organizovaných Provozovatelem. Pokud Účastník se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet účasti v soutěžích provozovaných Provozovatelem po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

6.3 Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 10. listopadu 2021.

Můžeme si uložit mezi Vaše města?

Ano   Ne

Město bylo uloženo

Pokračovat